Концепция с повишена степен на мракобесие

I. Отправна точка.

Понятието „market state“ (пазарна държава) е въведено от аналитици на RAND Corp: според тях този нов тип държава ще смени в близко бъдеще старите национални държави (nation states). Аз лично не съм много сигурен какво имат предвид в RAND под това понятие. Но мога да си представя една съвсем практическа конструкция, която в голяма степен се помества в него. Може да се представи и целият преход от nation към market state.

Идеята е следната – в сегашната политическа система се променя смисълът и форматът на правото на глас, като: 1) на гласа на всеки отделен гражданин се приписва СИЛА, и 2) силата на гласа зависи от ПЛАТЕНИТЕ ОТ ГРАЖДАНИНА ДАНЪЦИ.