Това е публикация на фундаменталния труд на д-р ф.н. Иван Пунчев.

„Увод в системата на диалектическата логика” се състои от четири части, всяка от които има размерите и характера на самостоятелна монография. Тези части са озаглавени както следва:
Част І. Исторически генезис на идеята за математическа диалектическа логика
Част ІІ. Класическа теория на мистичната диалектическа логика
Част ІІІ: Класическа теория на рационалната диалектическа логика
Част ІV: Идеята за некласическа математическа диалектическа логика и диалектико-логическа математика.

В Част I се проследява идеята за единен математико-логически разум в историята на философия, логиката и математиката, от античността през средновековието до новото и най-ново време. Основната част от съдържанието тук е посветена на неизследваната до сега „философска програма” на Н.Кузански за изграждането на нова, не-аристотелева, диалектическа логика в която са синтезирани традиционните категориално-логически структури с математическите структури, така че това е идеята изказана за пръв път тук за построяването на математическа диалектическа логика и диалектико-логическа математика. Благодарение на това, Кузански става общопризнат предтеча, както на естественонаучната революция извършена от Коперник, Галилей и Нютон, така и на цялата математика на новото време, специално на интегралното и диференциално смятане, и на аналитичната и проективната геометрия. Разработката на тези идеи на Кузански тук се свързва със съвременната математическа логика и теоретико-множествена математика.

Изтеглете книгата оттук:
Част I