Център за изледване на глобални системи (ЦИГС) е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, през ноември 2004 г. ЦИГС осъществява дейност в областта на изследването на информационното общество, влиянието на новите технологии върху обществото като самовъпроизвеждаща се система, планетарни и извънпланетарни фактори за развитието на човешката цивилизация, динамиката на национални, регионални и глобални фактори за развитието на световната история, разработка на методологии за изследване на глобални системи.

Членове на сдружението са хора от всички възрасти и с разнообразен научен опит и виждания. Надяваме се, това да ни помогне в нашето развитие, като Център обърнат към най-важните проблеми на нашето съвремие. До септември месец 2009г. наш научен директор беше д-р ф.н. Иван Пунчев. За напред в негова памет официалното име на Центъра ще е „д-р Иван Пунчев“.